® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY - PORADNIK ON-LINE ® OCHRONA MARKI - PORADNIK ON-LINE ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY - ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH. ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - ® / R ---> PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie - ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie

Przejdź do treści

Menu główne:

® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - ® / r       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie      wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ®       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.

WARTO WIEDZIEĆ

NASZ MINI
PORADNIK
MARKA
W PRAKTYCE


Dlaczego warto zastrzec
nazwę i logo swojej firmy?Logo jest niepowtarzalnym identyfikatorem firmy i/lub jej produktu na rynku, a zarazem jest też nierozdzielnym elementem wizerunku przedsiębiorstwa.

Jak wykazują przeprowadzane badania, firmę i jej produkty, zdecydowana większość klientów identyfikuje wyłącznie poprzez skojarzenia z jej znakiem graficznym lub nazwą.

Zastrzeżony znak graficzny w oczywisty sposób podnosi prestiż firmy.

Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, której Polska jest częścią, znak towarowy (logo) jest własnością prawem chronioną. Jednakże aby tak się stało, musi on zostać najpierw właściwie zarejestrowany (zastrzeżony).

Właściwa rejestracja (zastrzeżenie) znaku towarowego jest jedyną gwarancją prawnej ochrony logo Twojej firmy. Logo którego wartość budowana jest często przez wiele lat, w ciągu których firma ponosi na ten cel znaczne nakłady finansowe, a tworzący ją ludzie, wielki wysiłek i zaangażowanie swojej pracy.

Logo często jest wartością samą w sobie. Niekiedy jego wartość znacznie przewyższa wartość pozostałego majątku firmy.

Bywa, że dla "znaczka" kupuje się całe przedsiębiorstwo.

Nierzadkie są też przypadki gdy banki udzielają znacznych kredytów których zabezpieczeniem jest prawo własności znaku towarowego.

Oczywiście dotyczy to wyłącznie

ZAREJESTROWANEGO / ZASTRZEŻONEGO
a co za tym idzie
PRAWNIE CHRONIONEGO LOGO.


Co może być znakiem towarowym
na który można uzyskać
patent ochronny (tzw. zastrzeżenie)?Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny. W szczególności może to być:
- wyraz,
- rysunek,
- ornament,
- kompozycja kolorystyczna,
- forma przestrzenna,
- forma towaru,
- fotma opakowania,
- melodia,
- sygnał dźwiękowy,
- inne,
jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie gospodarczym towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy.

Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Najczęściej spotykanym rodzajem znaków towarowych są znaki słowne (wyraz, zdanie), graficzne (rysunki, ornamenty) oraz słowno-graficzne (kombinacje elementów słownych i graficznych), co nie wyklucza możliwości zgłoszenia innych form znaków towarowych, np. przestrzennych (w tym kształt towaru lub opakowania), dźwiękowych (melodie, inne sygnały dźwiękowe), czy też kombinacji ich rodzajów, np. słowno-graficzno-przestrzennych.

Ustawa Prawo własności przemysłowej nie zamyka katalogu oznaczeń, które mogą zostać zarejestrowane jako znaki towarowe. Najważniejsze jest jednak, żeby zgłoszone oznaczenie miało charakter odróżniający, oraz aby można było je przedstawić w sposób graficzny.

Jednakże nie każde oznaczenie może być znakiem towarowym. Wynika to z podstawowej funkcji, jaką pełni znak towarowy, tj. funkcji odróżniającej. Co istotne, znak towarowy nie musi być oryginalny. Ważne jest, aby był on na tyle charakterystyczny, aby przyciągał uwagę klientów i identyfikował dany produkt na rynku oraz, aby można go było przedstawić w formie graficznej. Przy tworzeniu znaku, najlepiej jednak użyć słów fantazyjnych i abstrakcyjnych w stosunku do towarów i/lub usług, kture będą pod danym znakiem sprzedawane.


Co w praktyce daje
zastrzeżenie nazwy i logo
firmy bądź produktu?Prawidłowe zastrzeżenie logo i/lub nazwy firmy daje tzw.

WYŁACZNE PRAWO OCHRONNE

na posługiwanie się danym oznaczeniem (słowo, rysunek, inne) w obrocie gospodarczym na terenie Polski, co oznacza, że dany znak staje się wyłączną własnością podmiotu na rzecz którego udzielone zostało prawo ochronne i odtąd to ten podmiot decyduje kto, kiedy i na jakich warunkach może się danym oznaczeniem posługiwać.

Dodatkowo znak taki staje się częścią majątku firmy i jako wartość niematerialna i prawna może znacznie podnieść wartość księgową firmy, a także być amortyzowany, sprzedany, wynajmowany lub zastawiony. Można także udzielać odpłatnej licencji na posługiwanie się nim innym podmiotom.

Zastrzeżony znak jest objęty ochroną prawną na rzecz podmiotu który jest jego właścicielem. Podmiot ten staje się jedynym uprawnionym do czerpania wszelkich pożytków z danego znaku. Może także dochodzić roszczeń odszkodowawczych oraz przekazania nienależnie uzyskanych korzyści z posługiwania się daną marką od innych podmiotów bezprawnie wykorzystujących jego markę w swojej działalności gospodarczej.

Szczególnie podmioty prowadzące sprzedaż internetową, czy to poprzez własne domeny (sklepy internetowe) czy też za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów handlowych (aukcyjnych) są narażone na niebezpieczeństwo podszywania się pod ich markę. Uwzględniając wzrost tego rynku, a jednocześnie zagrożenia nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem sprzedaży zdalnej, ochrona własnej tożsamości (marki) powinna być priorytetem dla firm funkcjonujących w tym segmencie rynku, albowiem nie ma dla nich większego zagrożenia aniżeli nierzetelny konkurencyjny podmiot obierający sobie ich nazwę jako np. jako nick w serwisie aukcyjnym lub nazwę domeny i prowadzący niskiej jakości działalność opartą na zaufaniu do ciężko wypracowanej marki. Gdy nasza nazwa/logo nie są zastrzeżone pozostajemy praktycznie bezradni wobec takiego procederu. Jedynie posiadanie prawa wyłącznego do logo lub nazwy (tzw. zastrzeżenie) daje nam skuteczne narzędzie prawne do skutecznej ochrony swojej marki (wizerunku i tożsamości handlowej) oraz obrony przed podszywającymi się pod nas nierzetelnymi podmiotami, które poprzez swoją działalność psują nam rynek i opinię, skutecznie zniechęcając klientów, którzy często sami z siebie są pełni obaw dokonując zakupów, często jedynie na podstawie zdjęcia i opisu towaru. Zaufanie do sprzedawcy jest podstawą takich transakcji.

Nawet gdy nasza firma nie prowadzi sprzedaży internetowej to musi mieć na uwadze inne podmioty wykorzystujące jej nazwę lub logo i związaną z nimi renomę i pozycję rynkową choćby tylko po to aby promować swoją konkurencyjną ofertę używając odpowiednich tagów lub nazw domen. Takim praktykom można także się skutecznie przeciwstawić.

Potrzeba tylko odpowiednich narzędzi prawnych, z których podstawowym jest poprawne zastrzeżenie własnej marki !


Monopol na logo / nazwę.Zarejestrowany znak towarowy jest chroniony prawem. Ma on charakter monopolu, a więc przysługuje jedynie jego właścicielowi. W odróżnieniu od innych sposobów ochrony interesów przedsiębiorcy prawem ochronnym na zarejestrowany znak towarowy rządzą proste i przejrzyste zasady. Ich przejrzystość powoduje, że prawo ochronne na znak towarowy jest skutecznym narzędziem obrony w przypadku naruszenia praw do takich oznaczeń i wszelkich sporów sądowych.

Więcej informacji w tym zakresie znajdziesz w artykule pt. "Co w praktyce daje zastrzeżenie nazwy i logo firmy bądź produktu" w naszym poradniku.


Rodzaje praw ochronnych
na znaki towarowe.Prawo ochronne na znak towarowy co do zasady przysługuje tzw. uprawnionemu czyli osobie (podmiotowi) która dokonała odpowiedniego zgłoszenia i uzyskał wyłączne prawo ochronne na swoją rzecz. Do danego znaku może być jeden lub więcej uprawnionych. W przypadku gdy jest ich więcej niż jeden relacje pomiędzy nimi określa tzw. regulamin znaku który musi być dołączony do zgłoszenia i zaakceptowany przez Urząd rozpatrujący zgłoszenie oraz zawierać zapisy wymagane ustawą prawo własności przemysłowej.

W zależności od rodzaju znaku (celu jakiemu ma służyć poza oczywistym i podstawowym celem odróżniającym) i charakteru podmiotów uprawnionych możemy wyróżnić:
- indywidualny znak towarowy,
- wspólne prawo ochronne,
- wspólny znak towarowy,
- wspólny znak towarowy gwarancyjny.


Indywidualny znak towarowy przysługuje tylko jednemu uprawnionemu, zapewniając używanie znaku towarowego na wyłączność temu podmiotowi, na którego rzecz znak towarowy został zarejestrowany.

Wspólne prawo ochronne na znak towarowy jest udzielane na znak towarowy, przeznaczony do używania przez kilka osób, w tym przedsiębiorców, którzy zgłosili go wspólnie, jeżeli używanie takie nie jest sprzeczne z interesem publicznym i nie ma na celu wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności, co do charakteru, przeznaczenia, jakości, właściwości lub pochodzenia towarów. Zasady używania znaku towarowego na podstawie wspólnego prawa ochronnego określa regulamin znaku przyjęty przez tych przedsiębiorców, który należy dołączyć do podania.

Wspólny znak towarowy jest przeznaczony do używania przez organizację posiadającą osobowość prawną, która została powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców oraz przedsiębiorców w niej zrzeszonych. Prawo ochronne na znak towarowy może zostać udzielone tylko na rzecz organizacji. Zasady używania w obrocie wspólnego znaku towarowego przez organizację oraz przez zrzeszone w niej podmioty określa regulamin znaku przyjęty przez tę organizację (art. 136 ustawy prawo własności przemysłowej). W przypadku zgłoszenia takiego oznaczenia, do podania obowiązkowo należy dołączyć regulamin wspólnego znaku towarowego.

Wspólny znak towarowy gwarancyjny jest przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez organizację posiadającą osobowość prawną, na której rzecz znak ten został zarejestrowany. Charakterystycznym jest to, że organizacja na rzecz której znak ten został zarejestrowany, sama nie może go używać. Co więcej Uprawniony z prawa ochronnego na wspólny znak towarowy gwarancyjny nie może odmówić, bez ważnych powodów, prawa używania znaku przedsiębiorcom, którzy spełniają kryteria określone w regulaminie (art. 137 ustawy prawo własności przemysłowej). W przypadku zgłoszenia takiego oznaczenia, do podania obowiązkowo należy dołączyć regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.


Prawo nie zabezpiecza!To smutna konkluzja, ale wie o tym doskonale każdy czyje dobra „prawem chronione” zostały naruszone. Nie oznacza to jednak, że nie należy stosować ochrony prawnej własnych dóbr. Wręcz przeciwnie. Ochrona prawna (formalna) jest podstawą, dającą możliwość późniejszej realnej (faktycznej) ochrony i dochodzenia swoich praw czy to w postępowaniu cywilnym czy karnym.

Niektóre nasze dobra chronione są z mocy ustawy, inne dopiero na nasze wyraźne życzenie. To my musimy wyjść z inicjatywą ich ochrony, dołożyć należytych starań, aby objąć ochroną nasze dobra, a dopiero później oczekiwać prawnej ochrony państwowej.

Dobra jakimi dla nas lub naszych firm są logo, nazwa firmy lub nazwa produktu, specyficzne oznaczenia słowne lub graficzne, oraz inne charakterystyczne cechy identyfikujące nas lub nasze produkty na rynku, formalnie nazywane znakami towarowymi, a w języku potocznym naszą marką, której wartość budowana jest często przez wiele lat, w ciągu których firma ponosi na ten cel znaczne nakłady finansowe, a tworzący ją ludzie, wielki wysiłek i zaangażowanie swojej pracy, musimy chronić nie tylko prawnie (formalnie), uzyskując dla nich patenty ochronne, ale także realnie, egzekwując swoje prawo wyłączne do posługiwania się nimi.

W praktyce egzekucja praw w tym zakresie nie jest łatwa i odbywa się najczęściej w postępowaniu cywilnym. Może ono realizować się w formie ugody pozasądowej lub w postępowaniu procesowym przed sądem. Proces cywilny rządzi się specyficznymi prawami. Jedno z najważniejszych wskazuje, że to na stronach procesu (powodzie i pozwanym) ciąży cały ciężar dowodowy w zakresie obrony (udowodnienia) swoich racji. W praktyce rola sądu sprowadza się do oceny materiału dowodowego dostarczonego przez strony postępowania. Niezwykle rzadko lub prawie nigdy sąd w procesie cywilnym podejmuje z własnej inicjatywy środki dowodowe, szczególnie gdy stronami postępowania są podmioty gospodarcze. Nie obowiązuje tu m.in. zasada domniemania niewinności znana z procedur karnych, a wiele praw stron sąd egzekwuje dopiero na wyraźny wniosek strony zainteresowanej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jeśli chcemy pozwać kogoś o zaprzestanie nieuprawnionego korzystania z naszej marki, czy żądać o niego zwrotu nienależnych korzyści będących skutkiem używania naszej marki, najpierw musimy udowodnić, że pozwany jej używał gromadząc we własnym zakresie wiarygodny i jednoznaczny materiał dowodowy zarówno materialny (dowody rzeczowe) jak i w postaci zeznań świadków potwierdzający okoliczności wskazane w pozwie (posługiwanie się naszą marką). W tym zakresie niezwykle ważnym jest aby osoba gromadząca taki materiał dowodowy była wiarygodna, rzetelna i kompetentna, a także aby posiadała stosowne uprawnienia w postaci licencji detektywa, gdyż w przeciwnym razie zgromadzone dowody będą nielegalnie zdobytymi i jako takich sąd może nie uznać za wiarygodne, a osobę która je pozyskała pociągnąć do odpowiedzialności karnej.


Jakie opłaty urzędowe
wiążą się z ochroną własnej marki?Podstawowa opłata za zgłoszenie znaku towarowego (nazwy lub logo firmy lub produktu) to kwota od 450 złotych. Dokładne wyliczenie wysokości opłat urzędowych możliwe jest dopiero po przygotowaniu dokumentacji gdyż ich wysokość jest uzależniona od ilości klas towarowych lub usługowych wg. klasyfikacji nicejskiej do których będzie się odnosił znak. Z reguły firmy o ściśle sprofilowanej działalności (mały zakres rodzajów asortymentu) mieszczą się w opłacie podstawowej lub nieznacznie wyższej.

Zawsze pracując z klientem staramy się optymalizować tą opłatę tak aby z jednej strony zapewnić klientowi maksymalną ochronę w przyszłości a jednocześnie, z drugiej strony utrzymać opłatę na możliwie jak najniższym poziomie. Szczególnie mając na uwadze fakt, że sposób przygotowania dokumentacji "dzisiaj" nie tylko przełozy się na wyskość bieżącej opłaty zgłoszeniowej ale będzie przekładał się w przyszłości na wysokość opłat okresowych związanych z utrzymaniem prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż ich wysokość jest także uzależniona od ilości klas towarowych występujących w zgłoszeniu. Zawsze to klient ostatecznie decyduje na jaki będzie zakres zgłoszenia a co za tym idzie jaka będzie ilość klas i jakiej wysokości opłata urzędowa będzie się z tym wiązała. To zawsze suwerenna decyzja klienta. My jedynie doradzamy, pokazujemy możliwości i ewentualne konsekwencje. Jeśli życzeniem klienta jest nieprzekroczenie opłaty minimalnej lub innej określonej kwoty, wówczas staramy się tak przygotować dokumentację aby opłata nie wyniosła więcej niż wskazana kwota.

Obecnie wartości opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem znaku towarowego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Wg. tego rozporządzenia podstawowe opłaty związane ze zgłoszeniem i ochroną znaków towarowych są następujące:

1. ZGŁOSZENIE:
Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską w jednej klasie towarowej - 450,00 złotych, oraz za każdą następną klasę towarową - 120,00 złotych.

2. UTRZYMANIE OCHRONY:
a] Od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony - po 10 latach od zgłoszenia) - 200,00 złotych.
b] Utrzymanie prawa ochronnego w kolejnych okresach - za każdą klasę towarową - 400,00 złotych (co 10 lat).

3. PUBLIKACJA:
Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym - 90,00 złotych.

Są to podstawowe opłaty związane ze zgłoszeniem do ochrony znaku towarowego oraz z utrzymaniem prawa ochronnego w kolejnych dziesięcioletnich okresach (oczywiście wartości tych opłat są wg. stanu "na dziś"). Z reguły nasi klienci nie ponoszą innych opłat urzędowych w zwiazku z uruchomieniem i przeprowadzeniem procedury zgłoszeniowej oraz utrzymaniem prawa ochronnego, niemniej w pojedyńczych, indywidualnych przypadkach mogą one się pojawić. Dlatego poniżej publikujemy wyciąg z tabeli opłat z Rozporządzenia RM zawierający najważniejsze i najczęściej występujące opłaty. Nie ukrywamy żadnych opłat. Każdy klient ma prawo do pełnej informacji przed podjęciem decyzji. Nie robimy klientom "niespodzianek" z opłat o których dowiedzą się później, gdy procedura już ruszy.

Nasza wspólpraca musi opierać się na rzetelności i zaufaniu. Jesteśmy po to by pomóc!
Wyciąg z tabeli opłat zawierający najważniejsze i najczęściej występujące opłaty:

1. Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją nicejską.
- w jednej klasie towarowej - 450,00 złotych.
- za każdą następną klasę towarową - 120,00 złotych.
W przypadku wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku gwarancyjnego lub znaku towarowego w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego – wysokość opłaty ulega zwiększeniu o 100%
2. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo - 100,00  złotych.
3. Od oświadczenia o korzystaniu z pierwszeństwa – za każde pierwszeństwo - 100,00 złotych.
4. Od wniosku za podzielenie prawa ochronnego na znak towarowy – za każde prawo ochronne (art. 1621) 600,00 złotych.
5. Od wniosku o odroczenie opłaty - 60,00 złotych.
6. Od wniosku o przywrócenie terminu lub wniosku o uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności - 80,00 złotych.
7. Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem (nie dotyczy wniosków o zwolnienie od opłaty) - 50,00 złotych.
- w związku z wydaną decyzją - 100,00 złotych.
- w związku z wydaną decyzją po rozstrzygnięciu sprzeciwu - 1000,00 złotych.
8. Za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym - 90,00 złotych.
9. Za wydanie duplikatu świadectwa ochronnego - 100,00 złotych.
10. Za wyciąg z rejestru:
- zawierający aktualny stan prawny - 60,00 złotych.
- uzupełniony o dane zmienione lub wykreślone - 100,00 złotych.
11. Za sporządzenie dowodu pierwszeństwa - 60,00 złotych.
12. Od wniosku o dokonanie zmiany w rejestrze – od każdej zmiany - 70,00 złotych.
13. Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2 pwp) – za każdy dodatkowy adres - 300,00 złotych.
14. Od wniesionego sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego - 600,00 złotych.
15. Od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony) - 200,00 złotych.
16. Dodatkowa opłata od wniosku o przedłużenie prawa ochronnego (drugi i kolejne okresy ochrony), gdy został on złożony w dodatkowym sześciomiesięcznym terminie po upływie okresu ochrony - 300,00 złotych.
17. Utrzymanie prawa ochronnego w kolejnych okresach - za każdą klasę towarową - 400,00 złotych (co 10 lat).

Pełną tabelę opłat zawiera ww. Rozporządzenie Rady Ministrów.


Na jakie typy oznaczeń
nie może zostać udzielone
prawo ochronne?Istnieją tzw. bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, które uniemożliwiają jego rejestrację.

Pełny katalog przyczyn bezwzględnej odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy wskazuje ustawa Prawo własności przemysłowej w art. 1291, zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenie, które:

1) nie może być znakiem towarowym;

2) nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

3) składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

4) składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

5) stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

6) zostało zgłoszone w złej wierze;

7) jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

8) zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

9) zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu Państwa albo organu samorządu terytorialnego, albo zgodą organizacji, na używanie oznaczenia w obrocie;

10) zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy, bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

11) zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

12) ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

13) stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku;

14) w odniesieniu do wyrobów alkoholowych, taki znak towarowy zawiera element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu, gdyż Urząd Patentowy uzna go, za wprowadzający odbiorców w błąd;

15) zawierają element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, a który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym, że Urząd Patentowy RP wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego;

16) są identyczne lub podobne do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.

Jeżeli dane oznaczenie wypełnią choćby jedno z powyższych wskazań, z całą pewnością nie zostanie mu udzielone wyłączne prawo ochronne.

Jednakże w stosunku do niektórych z ww. wyłączeń istnieją pewne wyjątki. Zobacz artykuł pt."Wtórna zdolność odróżniająca znaku towarowego" zamieszczony w naszym poradniku.

Należy także pamiętać, że oprócz ww. bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy istnieją także tzw. względne odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, o których napiszemy w kolejnym artukule w naszym poradniku.


Przeszkody względne do udzielenia
wyłącznego prawa ochronnego
na znak towarowy (np. nazwę
lub logo firmy lub produktu).Obok bezwzględnych przesłanek skutkujących odmową udzielenia prawa ochronnego wyłącznego na określone oznaczenia wskazanych w artykule pt. "Na jakie typy oznaczeń nie może zostać udzielone prawo ochronne?" istnieją jeszcze tzw. względne przesłanki takiej odmowy.

Katalog względnych przeszkód udzielania prawa ochronnego zawarty jest w art. 1321 pwp. Podstawę sprzeciwu wobec zgłoszenia może stanowić znak:

1) którego używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich;

2) identyczny ze znakiem towarowym, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla identycznych towarów;

3) identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem wcześniejszym;

4) identyczny lub podobny do renomowanego znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla jakichkolwiek towarów, jeżeli używanie zgłoszonego znaku bez uzasadnionej przyczyny mogłoby przynieść zgłaszającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego;

5) identyczny lub podobny do znaku towarowego, który przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego był w Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie znany i używany jako znak towarowy przeznaczony do oznaczania towarów identycznych lub podobnych pochodzących od innej osoby, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje, w szczególności ryzyko skojarzenia znaku zgłoszonego ze znakiem powszechnie znanym.

Przesłanki takie także często stają się przyczyną decyzji negatywnej w odniesieniu do wniosku o udzielenie prawa ochronnego.


Wtórna zdolność odróżniająca
znaku towarowego.W artykule pt. „Na jakie typy oznaczeń nie może zostać udzielone prawo ochronne?” w naszym poradniku wskazywaliśmy, że bezwzględną przesłanką do decyzji odmownej w kwestii udzielenia wyłącznego prawa ochronnego dla znaku towarowego może być m. in. to, że dane oznaczenie:
- nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone,
- składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania, w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności,
- składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

Istnieją jednak okoliczności po zaistnieniu których pomimo wypełnienia ww. przesłanek prawo ochronne na dany znak może zostać udzielone.

Dzieje się tak w sytuacji gdy dane oznaczenie poprzez jego wcześniejsze używanie nabrało takich cech dzięki którym kojarzy się wyłącznie z danym przedsiębiorcą zgłaszającym dane oznaczenie do ochrony. Mówimy wówczas, że dany znak towarowy (np. nazwa produktu lub logo firmy) nabrał tzw. wtórnej zdolności odróżniającej.

W takiej sytuacji dany znak może zostać zastrzeżony na rzecz danej firmy (zgłaszającego) o ile wykaże ona przed Urzędem nabycie owej  wtórnej zdolności odróżniającej jeszcze przed datą jego zgłoszenia do ochrony, a na skutek działalności zgłaszającego, pomimo wcześniejszego braku takiej zdolności.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ® ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH. ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R     ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®  WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE / wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - ® / r       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie      wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       PATENT | Rzecznik Patentowy | Urząd Patentowy | Opatentowanie       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ®       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       ® ZASTRZEŻENIE NAZWY I LOGO FIRMY ® OCHRONA MARKI ® DODAJ ® / R DO NAZWY I LOGO ®       ZASTRZEŻENIE LOGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY | REJESTRACJA LOGO FIRMY | REJESTRACJA NAZWY FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | ZASTRZEŻENIE ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU GRAFICZNEGO FIRMY | REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO FIRMY       ZASTRZEŻENIE LOGO, ZASTRZEŻENIE MARKI, ZASTRZEŻENIE NAZWY FIRMY, ZASTRZEŻENIE NAZWY PRODUKTU, ZASTRZEŻENIE OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH.       ZNAK TOWAROWY / TEKSTOWY / GRAFICZNY / NAZWA / MARKA / SLOGAN / ZNAK FIRMOWY REJESTRACJA - OCHRONA PRAWNA - WWW.LOGO.SPECJALISTA.WAW.PL - ® / R       ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy ® ochrona marki ® dodaj ® / r do nazwy i logo ® zastrzeżenie logo firmy | zastrzeżenie nazwy firmy | rejestracja logo firmy | rejestracja nazwy firmy | zastrzeżenie znaku graficznego firmy | zastrzeżenie znaku towarowego firmy | rejestracja znaku graficznego firmy | rejestracja znaku towarowego firmy ® zastrzeżenie logo, zastrzeżenie marki, zastrzeżenie nazwy firmy, zastrzeżenie nazwy produktu, zastrzeżenie oznaczeń słownych lub graficznych ® znak towarowy / tekstowy / graficzny / nazwa / marka / slogan / znak firmowy rejestracja - ochrona prawna - www.logo.specjalista.waw.pl - ® / r       ® OCHRONA MARKI ® OCHRONA LOGO ® OCHRONA NAZWY FIRMY ® OCHRONA NAZWY PRODUKTU ® OCHRONA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH ® OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO ® LICENCJONOWANY DETEKTYW ® ARTUR FRYDRYCH ®       WYCENA MARKI / WYCENA ZNAKU TOWAROWEGO / WYCENA LOGO / WYCENA NAZWY FIRMY BĄDŹ PRODUKTU / WYCENA SLOGANU REKLAMOWEGO / WYCENA HASŁA / WYCENA OZNACZEŃ SŁOWNYCH LUB GRAFICZNYCH / SZKOLENIE /       wycena marki, znaku towarowego, logo, nazwy firmy lub produktu, sloganu , hasla reklamowego, innych oznaczen slownych lub graficznych – szkolenie.
® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Białystok ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Bydgoszcz ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gdańsk ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Gorzów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Katowice ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kielce ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Kraków ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Lublin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Łódź ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Olsztyn ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Opole ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Poznań ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Rzeszów ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Szczecin ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Toruń ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Warszawa ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Wrocław ® zastrzeżenie nazwy i logo firmy lub produktu Zielona Góra ®
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego